הוראות עבודה בפיגום נייד
 • התקינו את הפיגומים הניידים בהתאם לדרישות התקנות, התקנים והוראות היצרן.

 • ודאו שהמשטח/הרצפה שעליהם ינוע הפיגום הם אופקיים, ישרים ופנויים - ללא בורות ו/או מכשולים.

 • הקפידו להתקין, לכל פיגום נייד, חיזוקים אלכסוניים במישורים האופקיים והאנכיים.

 • חזקו ואבטחו את כל לוחות העץ למקומם.

 • אבטחו את כל החיבורים למניעת ניתוק.

 • אבטחו סולמות גישה.

 • ודאו שכל גלגל/גלגלית מצוידים בבלמים, למניעת תנועה או סיבוב אקראיים כאשר נמצאים אנשים על הפיגום.

 • לפני טיפוס על הפיגום - נעלו את בלמי הגלגלים/ הגלגליות.

 • לפני הזזה של הפיגום - אבטחו כל חומר וציוד המצויים עליו או הורידו אותם. הורידו את כל העובדים מהפיגום.

 • הסיעו את הפיגום ממקום למקום כשאתם אוחזים בחלקו התחתון.

 • התייחסו לדרישות תקנות הבטיחות בנוגע לגובה הפיגום והיציבות.

אל תעשו:
 • אל תסיעו פיגום שאיננו מיועד לנוע בצורה כזאת.

 • אל תסיעו להזיז ממקומו פיגום נייד ללא עזרה נאותה. אין להסיע פיגום נייד כאשר נמצא עליו אדם. שימו לב למכשולים עיליים, שיפועים ופסולת.

 • אל תאפשרו מצב שבו גובה משטח העבודה של הפיגום יהיה גדול מ-3 פעמים רוחב הבסיס. מצב כזה מותר רק כאשר הפיגום מעוגן באמצעות כבלים, או שהותקנו בו קורות או תוספות אחרות המרחיבות את בסיסו.

 • אל תשתמשו באמצעים ממוכנים להזזת פיגומים.

 • אל תשעינו  סולמות גישה על פיגומים ניידים.

 

 

המוסד לבטיחות ולגהות