05 May
05May

טקסט לד

פיגומים להשכרה או קניה 035177847


פיגומים הם מבנה זמני בפנים או מחוץ לבניין שמטרתם לאפשר ביצוע עבודות בניה ותיקון. הפיגומים הם חלק הכרחי ברוב אתרי הבניה. פיגומים הם חלק בלתי נפרד מפרוייקטים - מבתים קטנים ועד לבניית מבני ענק.
כשעובדים עם פיגומים חשוב מאוד למלא אחר הוראות ונהלי הבטיחות. הנהלים באים להבטיח מזעור, ובתקווה אפילו מיגור מלא, של מקרי תאונות עבודה.
ניתן להפריד את הפיגומים לשלושה מרכיבים מרכזיים שהם: זקפים, ישרים וסמוכות רוחב
הזקפים הם צינורות אנכיים שמטרתם להעביר את כל משקל המבנה לרצפה עליה נשען הפיגום. פיגומים כאלו נקראים פיגומי זקפים. הישרים הם מוטות שטוחים שמחברים אופקית בין הזקפים. סמוכות רוחב ממוקמות תמיד בזווית ישרה לישרים. בדרך כלל ממקמים סמוכות רוחב ליד הזקפים בכדי להחזיק אותם במקומם ולספק תמיכה נוספת ללוחות. לסמוכות הרוחב הראשיות יוספו סמוכות משניות בכדי לספק תמיכה נוספת ללוחות מעל ומתחת לפיגום.

אלו מספר הנחיות בטיחות בהן נדרש להשתמש כשעובדים עם פיגומים:
-כשמזיזים מגדל פיגומים, חובה להקפיד על הישארות המגדל אנכי לגמרי.
-נדרש להקפיד במיוחד כאשר מעבירים את מגדל הפיגומים מעל שטח שאינו חלק כיוון שזה עלול לגרום למגדל הפיגומים ליפול.
-אסור להשאיר ציוד על הפיגום בזמן העברתו.
-אם ציוד שנשאר ישתחרר ויפול הוא עלול לפגוע באדם העומד מתחתיו ובנוסף, משקל החפצים עלול לפגוע ביציבות ובחוזק הפיגום בזמן הזזתו.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.