הוראות עבודה בפיגום נייד


 • התקינו את הפיגומים הניידים בהתאם לדרישות התקנות, התקנים והוראות היצרן.
 • ודאו שהמשטח/הרצפה שעליהם ינוע הפיגום הם אופקיים, ישרים ופנויים - ללא בורות ו/או מכשולים.
 • הקפידו להתקין, לכל פיגום נייד, חיזוקים אלכסוניים במישורים האופקיים והאנכיים.
 • חזקו ואבטחו את כל לוחות העץ למקומם.
 • אבטחו את כל החיבורים למניעת ניתוק.
 • אבטחו סולמות גישה.
 • ודאו שכל גלגל/גלגלית מצוידים בבלמים, למניעת תנועה או סיבוב אקראיים כאשר נמצאים אנשים על הפיגום.
 • לפני טיפוס על הפיגום - נעלו את בלמי הגלגלים/ הגלגליות.
 • לפני הזזה של הפיגום - אבטחו כל חומר וציוד המצויים עליו או הורידו אותם. הורידו את כל העובדים מהפיגום.
 • הסיעו את הפיגום ממקום למקום כשאתם אוחזים בחלקו התחתון.
 • התייחסו לדרישות תקנות הבטיחות בנוגע לגובה הפיגום והיציבות.
אל תעשו:
 • אל תסיעו פיגום שאיננו מיועד לנוע בצורה כזאת.
 • אל תסיעו להזיז ממקומו פיגום נייד ללא עזרה נאותה. אין להסיע פיגום נייד כאשר נמצא עליו אדם. שימו לב למכשולים עיליים, שיפועים ופסולת.
 • אל תאפשרו מצב שבו גובה משטח העבודה של הפיגום יהיה גדול מ-3 פעמים רוחב הבסיס. מצב כזה מותר רק כאשר הפיגום מעוגן באמצעות כבלים, או שהותקנו בו קורות או תוספות אחרות המרחיבות את בסיסו.
 • אל תשתמשו באמצעים ממוכנים להזזת פיגומים.
 • אל תשעינו  סולמות גישה על פיגומים ניידים.
 

 

המוסד לבטיחות ולגהות