טופס מותאם אישית


 1. הפרס פיגום אלומיניום מקצועי צר KARELIA F180.
 2. הגדרות
למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המפורטת לצידם:

  • התחרות": תחרות לזכייה בפיגום אלומיניום " קרליה F180  (כהגדרתה להלן)
  • החברה" או "עורכת התחרות" או "פרו פיגום": חברת פרו פיגום בע"מ.
  • משתתף": כל מי שמעוניין להשתתף בתחרות ובתנאי שיהיה בן 18 שנים ומעלה.
  • התחרות בזוגות 
 1. כללי

  • לעורכת התחרות שמורה זכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לעדכן את הוראות התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. הצהרות המשתתף
המשתתף מצהיר ומאשר כדלקמן:

  • .בעת ההרשמה לתחרות גילו יותר מ-18 שנה.
  • .הוא בעל כשירות לעבודה בגובה – כולל תעודה
  • הוא קיבל מחברת פרו פיגום הסמכה לבנית הפיגום
  • .אין לו קשר לעובדי פרו פיגום
  • אני מסכים לפרו פיגום לצלם ,לשמור ולפרסם באתר של החברה  וברשתות החברתיות את התחרות וזמן ההכנות
  • .המשתתף יפעל כדין בכל הקשור לתחרות ולא יבצע כל פעולה ו/או מחדל שלא כדין בקשר עם התחרות.
 1. תקופת התחרות

  • 4.1.התחרות תיערך ל תקופת זמן מוגדרת כ60 ימים, והיא תסתיים לאחר מכן
 2. אופן ההשתתפות בתחרות

  • המשתתפים חייבים ברשום  מוקדם
  • המשתתפים חייבים תאום מראש להגיע
  • המשתתפים יקבלו הסמכה מפרו פיגום לבניית הפיגום
  • כל המשתתפים יקבלו זמן אימונים  לפני התחרות .

 3. בחירת זוכה והודעה על הזכייה

  • 6.1.הזוכה בתחרות יבחר לפי שיטת הזמן הקצר ביותר.  כאשר זוג המשתתפים שעמדו בכל תנאי התחרות המפורטים באתר ובתקנון זה ושלחו את הפרטים בטופס החברה במפורט לעיל (להלן: "הזוכה").
  • הזוכים הם שהרכיבו את הפיגום בזמן הקצר ביותר לפי שעון שרץ במשך הסרטון המצלם אותם ..
  • 6.3.הודעה על הזכייה בתחרות תישלח לזוכה בהתאם לפרטי הקשר שהזין בעת הרשמתו לתחרות, וזאת תוך 14 ימי עסקים מתום התחרות.
  • 6.4.עורכת התחרות רשאית (אך לא חייבת) לפרסם את שם הזוכה גם במדיות החברתיות ו/או בכל דרך אחרת שתבחר עורכת התחרות.
 4. אחריות

  • 8.1.מובהר בזאת כי עורכת התחרות לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או ההוצאה שייגרמו בקשר עם השתתפותו בתחרות.
  • 8.2.האחריות הבלעדית על עצם ההשתתפות בתחרות וכל הפעולות לשם כך לרבות תחול על המשתתף ועליו בלבד.
  • 8.3.בהשתתפותו בפעילות, מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה וכן פוטר את עורכת התחרות מכל אחריות ו/או טענה בקשר לתחרות ו/או לתקנון ו/או לבחירת הזוכה.
 5. שונות
 • 10.1.למען הסר ספק, הרשמה לפעילות מהווה אישור מצד המשתתף, כי קרא את התקנון, מסכים לאמור בו, מקבל עליו את הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן מסכים כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
 • 10.2.למען הסר ספק, עורכת התחרות לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה, תשלום, אבדן הכנסה אשר ייגרם או עלול להיגרם, באופן ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, למשתתפים ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד ג' אחר ו/או לרכושם עקב כך.
 • 10.3.תקנון זה הינו הסכם בין עורכת התחרות לבין כל משתתף, וכן בין המשתתפים, ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לתחרות ו/או לעניין תקנון זה, תהא אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.
 • 10.4.עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת שינויים ו/או עדכונים ו/או תוספות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתקנון זה ועל המשתתף החובה להתעדכן בתנאים המעודכנים מעת לעת.
 • 10.5.השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) מעורכת התחרות ו/או מי מטעמה, לרבות מסרי שירות ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשתתף רשאי, בכל עת, להודיע לעורכת התחרות על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת "דבר הפרסומת".
 • 10.6.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או סטייה כלשהי בין הוראות תקנון זה לנתונים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

טופס רישום לתחרות בניית פיגומים

*
*
*
*
*
*
*
*
*